Fortnite ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างจะคงอยู่ถาวรจาก โหมด Zero Build

หลังจาก Fortnite chapter 3 Season 2 เริ่มต้นด้วยการนำกลไกการสร้างออกจากการต่อสู้ และแนวคิดดังกล่าวก็เป็นที่นิยมอย่างมาก Epic Games ได้ตัดสินใจที่จะทำให้รูปแบบที่ไม่มีการสร้างเป็นโหมดถาวรที่เรียกว่า Fortnite Zero Build นอกจากนั้น โหมดเกมที่มีสิ่งปลูกสร้างยังคงสามารถเล่นได้ในเวทีและสร้างสรรค์ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อความว่าเมื่อไร (ถ้าเคย?) สิ่งปลูกสร้างจะกลับคืนสู่ล็อบบี้สาธารณะของเกม Battle Royale Zero Build พร้อมใช้งานแล้วในการจับคู่ Solo, Duo, ...